Regulamin sklepu | www.getrawbar.pl

DARMOWA DOSTAWA W POLSCE OD 180 ZŁ

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GETRAWBAR.PL

§1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.sklep.getrawbar.pl.
 2. Sklep internetowy działający pod adresem www. sklep.getrawbar.pl, prowadzony jest przez Usługodawcę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: F.H.U.”LIBA” Piotr Liczbański, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, z siedzibą: ul. Konecznego 2/93, 31-216 Kraków, NIP 6651609797, REGON 356296068.
 3. Kontakt ze Sklepem:

– adres poczty elektronicznej: sklep@getrawbar.pl

– telefon: +48  536 277 205

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do Konsumentów albo do Przedsiębiorców.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności dostępnej tutaj (link).

 

 §2

DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Konto – Usługa Elektroniczna pozwalająca na zarządzanie zamówieniami oraz danymi Klienta, dostępna w Systemie Sklepu, pod warunkiem Rejestracji i logowania.
 5. Produkt– dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
 7. Regulamin– niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
 8. Rejestracja– dobrowolne utworzenie Konta przez Klienta, przy użyciu formularza rejestracyjnego znajdującego się w Systemie Sklepu.
 9. Sklep -sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem internetowym: www. sklep.getrawbar.pl.
 10. Sprzedawca, Usługodawca– : F.H.U.”LIBA” Piotr Liczbański, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, z siedzibą: ul. Konecznego 2/93, 31-216 Kraków, NIP 6651609797, REGON 356296068.
 11. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 12. Umowa sprzedaży –umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 13. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 14. Usługobiorca– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
 16. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

 §3

ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Dla prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego w tym składania Zamówień i zawarcia Umowy sprzedaży niezbędne jest spełnienie przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu
  2. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej
  3. włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików Cookies oraz Javascript
  4. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
 2. Rejestracja i założenie Konta następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, dostępnego w Sklepie. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Logowanie do Konta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych przez Klienta w formularzu rejestracji.
 3. Klient ma w każdej chwili prawo do wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania Konta w sklepie.
 4. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć Zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 §4

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i wyrażone są
  w złotych polskich (PLN). Na całkowitą cenę Zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za Produkt oraz koszty dostawy.
 2. Złożenie Zamówienia przez Klienta następuje przez dodanie zamawianych Produktów do koszyka. Następnie Klient wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za Zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego Zamówienia. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 3. Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
  Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 4. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. Sprzedawca przekaże Klientowi potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia Zamówienia.

 

§5

PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności:
  1. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy
  2. płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, NIP: 779-23-08-495
  3. płatność za pobraniem gotówką lub kartą przy odbiorze przesyłki (w zależności od wybranej formy dostawy)
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Sposób i forma proponowanych płatności może być uzależniona od rodzaju płatności akceptowanych przez partnerów realizujących dostawę. W szczególności dotyczy to dostaw „za pobraniem”. Szczegółowe informacje odnośnie formy płatności dla konkretnego rodzaju dostawy dostępne są w koszyku przy poszczególnych formach dostawy.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów płatności ( wyłączenia płatności „za pobraniem”) w przypadku zaoferowania Produktów lub ich zestawów z darmową dostawą.
 5. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

 §6 

SPOSOBY, TERMINY I KOSZTY DOSTAWY

 1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są przedstawione Klientowi na stronach Sklepu oraz w trakcie składania Zamówienia.
 2. Wysyłka zamówionych Produktów standardowo odbywa się wyłącznie na adresy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W celu złożenia Zamówienia obejmującego wysyłkę zagraniczną należy skontaktować się ze Sprzedawcą w celu uzyskania indywidualnej wyceny kosztów i warunków dostawy.
 3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy:
  1. za pośrednictwem firmy kurierskiej
  2. do paczkomatów InPost
 4. Termin wysyłki Zamówienia wynosi  do 2-ch dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty (płatność przelewem, płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą), bądź potwierdzenia Zamówienia w przypadku wybrania przesyłki za pobraniem.
 5. Firma kurierska oraz paczkomaty InPost umożliwiają dostarczenie Zamówienia do Klienta zazwyczaj w 1-2 dni robocze od dnia wysyłki. Czas odbioru przesyłki z paczkomatu InPost wynosi do 48 godzin od momentu dostarczenia przesyłki do paczkomatu.

 §7

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia objęcia zakupionego Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na odpowiedni adres Sprzedawcy wskazany w niniejszym Regulaminie.
 3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: F.H.U.”LIBA”, Konecznego 2/93, 31-216 Kraków.
 5. Konsument odsyła Produkty będące przedmiotem Umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 9. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
  3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
  4. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
  5. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  6. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

 

 §8

REKLAMACJE I RĘKOJMIA

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.
 2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 3. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie Cywilnym:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
  2. przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
  4. żądać usunięcia wady
 4. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient, na żądanie Sprzedawcy, powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Produkt, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Produkt należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w niniejszym Regulaminie.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 

 §9

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Jeżeli postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Klienta rezultatu, to Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy zwrócić się z wnioskiem o mediację. Lista Inspektoratów dostępna jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista sądów dostępna jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów
  4. złożenia skargi za pomocą udostępnionej przez Komisję Europejską platformy do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

 

 §10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego
  i jednorazowego Zamówienia i jest ona zawierana na czas i w celu jego realizacji. Każde Zamówienie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.
 3. W przypadku ewentualnego sporu z Klientem nie będącym Konsumentem będzie on rozstrzygany przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany będą obowiązywać po 14 dniach od daty opublikowania ich na stronie Sklepu. Zmiany nie mogą naruszać praw Klienta wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian. Każdy zarejestrowany Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę, poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym, o zmianach, które nastąpiły w Regulaminie. W przypadku, gdy zarejestrowany Klient, nie akceptuje nowej treści Regulaminu zobowiązany jest on zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.09.2019 r.

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

POBIERZ